Regler & Information

Regler & information for fiskeri i Sunds Sø

Personer mellem 0 og 16 år fisker gratis. 

Personer på 17 år skal have fiskekort til Sunds Sø

Personer mellem 18 og 64 år skal både have fiskekort til Sunds Sø og statens fisketegn

Personer over 65 år skal have fiskekort til Sunds Sø

Fisker du fra båd (ikke-motordrevne) på søen skal du altid have fiskekort til Sunds Sø uanset alder.

Sejlads med motordrevne både er forbeholdt bredejere ved søen, og ingen former for motordrevne fartøjere må benyttes af ikke-bredejere.

Bredejere ved Sunds Sø samt indehavere af gyldigt fiskekort har ret til at drive fiskeri i Sunds sø, dog ud for fremmed søbred kun udenfor en afstand af 60 m fra land.

Der må fiskes med én fiskestang pr. person fra søbredden på de 2 kommunalt ejede arealer, som er afmærkede til fiskeri. Disse 2 arealer er beliggende i den sydøstlige og vestlige ende af søen ( de prikkede arealer )

Der må kun fiskes til eget forbrug.

Fangede gedder og aborre, som ikke skal spises, bør genudsættes af hensyn til søens balance.

Fisk under mindstemålet skal genudsættes.

Der må ikke fiskes i hele april måned.

Ud over at fiske med stang er det tilladt for medlemmer af Fiskeri og Bredejerforeningen at fiske med:

Krogliner fra kl. 21 til kl. 8, dog maksimalt 50 kroge pr. medlem

Ruser forsynet med odderriste, ud for egen grund, dog maksimalt 60 meter fra bredden. Der må ikke sættes mere end 2 ruser, og disse skal afmærkes med 1 meter høje vagere (flag) med tydeligt husnummer.

Det er ikke tilladt at benytte bundgarn samt ned- og drivgarn.

Medlemmer af Fiskeri- og Bredejerforeningen for Sunds Sø betaler deres fiskekort til søen via medlemskontingentet. Det statslige fisketegn bliver ikke betalt via medlemskontingentet.

Der føres opsyn med fiskeri og sejlads i og på Sunds Sø.

Opsynsmændene har ret til at færdes over de jorder og private veje, der støder til Sunds Sø. Udnævnte opsynsmænd har politimyndighed under udøvelsen af deres virksomhed.